نقشه تهران

نقشه شهر تهران به واسطه جایگاه آن به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

به همین دلیل ارائه نقشه های متنوع موضوعی از تهران همواره در اولویتهای کاری دانا بوده است.

تعدادی از رده های موضوعی نقشه تهران که دانا تاکنون طراحی نموده به شرح زیر است:

  1. [نقشه پایه مدیریتی شهر تهران شامل معابر و کاربریهای اصلی]
  2. نقشه مرزبندی مناطق 22 گانه شهرداری تهران
  3. نقشه پایه معابر تهران
  4. نقشه پایه معابر + ارتفاعات اطراف

همچنین با توجه به اهمیت نقشه های تفکیکی مناطق شهری، دانا اقدام به تولید نقشه های مستقل مناطق 22 گانه تهران نموده است که [نقشه منطقه یک تهران] هم اکنون در فروشگاه آنلاین دانا جهت فروش قرار دارد.

در صورتی که نقشه مورد نیاز خود از تهران را در این صفحه و در صفحه فروشگاه آنلاین نقشه های دانا پیدا نکردید با ما <تماس> بگیرید تا هر نوع نقشه مورد نیاز شما از تهران بر اساس نیاز رسمی و قانونی سازمانی شما طراحی شود.

نقشه مدیریتی تهران
نقشه پایه مدیریتی شهر تهران