اپلیکیشن های نقشه ای تولید دانا

دانا با مشارکت گروه توانگردشگری دانشنامه گردشگری (دگر) اقدام به توسعه دو اپلیکیشن نقشه محور در حوزه گرشگری استان خوزستان نموده است.

لازم به  ذکر است که اپلیکیشن گردشگریار خوزستان، اپ رسمی اداره کل میراث فرهنگیريال گردشگری و صنایع دستی خوزستان بوده و دانا و دگر مشترکا مجری این پروژه هستند.

دانا آمادگی دارد انواع اپهای نقشه محور را برای کاربردهای مختلف تولید و ارائه نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما <تماس> بگیرید.

اپلیکیشن گردشگری خوزستان دگر

اپلیکیشن گردشگری خوزستان دگر

دریافت اپلیکیشن خوزستان دگر
راهنمای گردشگری استان خوزستان
توسعه مشترک: دانا (دانشنامه نقشه ای ایران) و دگر (دانشنامه گردشگری)

اپلیکیشن گردشگریار خوزستان

اپلیکیشن گردشگریار خوزستان

دریافت اپلیکیشن گردشگریار خوزستان
اپ رسمی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان
توسعه مشترک: دانا (دانشنامه نقشه ای ایران) و دگر (دانشنامه گردشگری)